Biografija i bibliografija

12 фебруара, 2015

CURRICULUM VITAE

            doc. dr Slobodan Vukadinović

E-mail: slobodan.vukadinovic@pravnifakultet.rs

Adresa: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, Bul. maršala Tolbuhina 36, 11070 Beograd

 PROFESIONALNO RADNO ISKUSTVO

Novembar 2008 – danas               Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu:

 • od 2019: docent za užu Građanskopravnu i Privrednopravnu naučnu oblast (prethodno asistent, pre toga: saradnik u nastavi)
 • od 2018: izvršni urednik naučnog časopisa ,,Pravni zapisi“ (prethodno član Uredništva, pre toga: sekretar Uredništva)
 • predsednik Saveta Univerziteta Union u Beogradu (prethodno u dva mandata zamenik predsednika Saveta)

Маj 2015 – danas                        Institut za uporedno pravo: spoljni saradnik (od maja 2020. god. i član Redakcije naučnog časopisa Strani pravni život, koji izdaje Institut)

Novembar 2012 – sada               član Globalnog rostera eksperata UNDP-a za parlamentarni razvoj

Februar 2006 – oktobar 2008      Narodna skupština Republike Srbije:

 • savetnik u Odboru za inostrane poslove

Septembar 2006 – maj 2008        Republička izborna komisija:

 • savetnik za pripremu i izradu akata Republičke izborne komisije
 • savetnik za pitanja stranih i domaćih posmatrača

Oktobar 2003 – juli 2004           stažista u Narodnoj skupštini Republike Srbije – u organizaciji Misije OSCE-a u SCG i Univerziteta u Beogradu (Odbor za razvoj i ekonomske odnose sa inostranstvom i izrada Priručnika za narodne poslanike)

 

OBRAZOVANJE

 • 2014-2019 Doktorske studijePravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, Sve ispite položio ocenom 10; 27.09.2019. doktor pravnih nauka, odbranio ocenom 10 doktorsku disertaciju pred komisijom: prof. dr dr h.c. Vladimir V. Vodinelić, prof. dr Katarina Ivančević, prof. dr Sonja Bunčić, prof. dr Zdravko Petrovič, doc. dr Katarina Jovičić. Tema doktorske disertacije: Opšti uslovi poslovanja u obligacionom i međunarodnom trgovinskom pravu: pojam, zaključenje, tipične klauzule i kontrola (mentor prof. dr dr h.c. Vladimir V. Vodinelić) Prethodno na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu pohađao magistarske studije, smer: Međunarodno trgovinsko pravo (usmeni magistarski ispit položio sa odlikom)
 • 2007: položio državni stručni ispit za rad u državnim organima Republike Srbije
 • 2005: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, međunarodnopravni smer, diplomirani pravnik – po autentičnom tumačenju Zakona o visokom obrazovanju izjednačen u pravima sa zvanjem master pravnik, opšta prosečna ocena: 9,58
 •  1996 – 1999: Istraživačka stanica Petnica (6 naučnoistraživačkih projekata)
 • 1995 – 1999: Peta beogradska gimnazija, prirodno-matematički smer, odličan učenik

 

DODELJENE NAGRADE I STIPENDIJE

2016              Nagrada i povelja Fonda Pravnog fakuleta Univerziteta Union u Beograd ,,Marko Milović“ za najbolji rad studenta doktorskih studija

2005-2007     Stipendija Fondacije Konrad Adenauer Stiftung

2005              Nagrada Evropskog pokreta u Srbiji (Putujemo u Evropu)

2002              Nagrada Ambasade Kraljevine Norveške

 

STRUČNO USAVRŠAVANJE, POSEBNE OBUKE I STUDIJSKI BORAVCI

Februar 2017           Pravna biblioteka UNCITRAL-a (Komisije Ujedinjenih nacija za međunarodno       trgovinsko pravo) – istraživački boravak za izradu doktorske disertacije;

Jul 2015    Regionalni trening za trenere u arbitraži (sertifikat),  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Tirana, Albania; the project Open Regional Fund for South East Europe – Legal Reform;

Septembar 2014           Balkan Security Network:

 • Advanced course ‘EU Programs and Funds 2014-2020’
 • European project proposal development training

Septembar 2012           Obuka za elektronsko uređivanje naučnih časopisa u sistemu ASEESTANT – Centar za evaluaciju i obrazovanje u nauci (CEON);

Maj – jun 2012             Pravni fakultet Univerziteta u Valensiji, Španija – seminar za nastavno osoblje

Decembar 2010           Freie Universität Berlin (Osteuropa-Institut) – istraživački boravak;

Oktobar 2009               Freie Universität Berlin (Osteuropa-Institut) – istraživački boravak;

Jun – jul 2007         Holandski institut za međunarodne odnose ”Cliengendael”, obuka u oblasti evropskih integracija i lobiranja: How to operate in Brussels (sertifikat);

Februar – maj 2006       Kancelarija Vlade Republike Srbije za pridruživanje Evropskoj uniji – Program obuke državnih službenika u oblasti evropskih integracija: Institucije, pravo i procedure Evropske unije (sertifikat); Sektorske politike Evropske unije (sertifikat); Pisanje predloga praktične politike (sertifikat);

Decembar 2006        Parlamentarni institut Češke Republike – specijalizovana obuka: Pravo EU i harmonizacije nacionalnog zakonodavsta sa evropskim propisima;

Jun 2006                         Parlament Republike Slovačke – studijski boravak;

Januar 2005                    Parlament Kraljevine Belgije i Evropski parlament, Brisel – studijski boravak;

Jul 2004                  Letnji debatni kamp (tema: Evropske integracije) – OSCE i Otvorena komunikacija,    Bački Petrovac;

Jun 2004            Debata i unakrsno ispitivanje – Fond centar za demokratiju i The Canadian Student Debating Federation;

Maj 2004                 Proces pregovaranja – Fakultet političkih nauka i Misija OSCE-a u SCG;

Jun-Jul 2003            Politeia – Škola za civilno društvo – letnja škola, Kikinda (sertifikat);

Novembar 2002      Škola ljudskih prava Beogradski centar za ljudska prava(sertifikat).

 

 • učestovao na naučnim projektima
 • Strani jezici: engleski (odlično), nemački (osnovno – Zertifikat Deutsch-Goethe Institut), ruski (osnovno).
 • Oblasti naučnog izučavanja i istraživanja: Međunarodno privredno pravo, Međunaraodno privatno pravo, Obligaciono pravo, Građansko pravo-opšti deo, Parlamentarno pravo.

 

PERSONALNA BIBLIOGRAFIJA

Izvor: COBISS Kooperativni online bibliografski sistem i servisi COBISS

 

ČLANCI I DRUGI SASTAVNI DELOVI

1.01 Izvorni naučni članak

 1. VUKADINOVIĆ, Slobodan. Domašaj pravila contra proferentem u tumačenju opštih uslova ugovoraPravni zapisi : časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, ISSN 2217-2815. [Štampano izd.], 2020, god. 11, br. 1, str. 141-172. http://www.pravnizapisi.rs/wp-content/uploads/issues/1-2020/Pravni_zapisi_2020-01-06_Vukadinovic.pdf, doi: 5937/pravzap0-27038. [COBISS.SR-ID 19632905]

 

 1. VUKADINOVIĆ, Slobodan. Adhezioni ugovori u francuskom pravu. Strani pravni život : teorija, zakonodavstvo, praksa, ISSN 0039-2138, (Institut za uporedno pravo. ser. D), 2020, god. 64, br. 1, str. 5-15. https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/758/728, doi: 5937/spz6425009.

[COBISS.SR-ID 15167497]

 1. VUKADINOVIĆ, Slobodan. Javno razmatranje u funkciji prevazilaženja demokratskog deficita, javna rasprava i razgraničenje od javnog slušanja. Pravni zapisi, ISSN 2217-2815, 2016, god. 7, br. 1, str. 20-54., doi: 5937/pravzap011350. [COBISS.SR-ID 517194684];
 2. VUKADINOVIĆ, Slobodan. Značaj i primena javnog slušanja na nacionalnom i lokalnom nivou. Pravni zapisi, ISSN 2217-2815, 2015, god. 6, br. 1, str. 26-51., doi: 5937/pravzap08205. [COBISS.SRID 516866236];

 

 1. VUKADINOVIĆ, Slobodan (zajedno sa: JOVIČIĆ, Katarina). 30 godina konvencije UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Strani pravni život, (Institut za uporedno pravo. ser. D), 2011, br. 1, str. 143172. [COBISS.SR-ID 1024432784] UDK: 341:339; ISSN 0039-2138;
 2. VUKADINOVIĆ, Slobodan. Analiza uticaja zakonodavnog postupka na predloge zakona. Pravni zapisi, (Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu) 2010, god 1, br. 1, str. 97-118 : tabele. [COBISS.SR-ID 514113212] UDK 34; ISSN 2217-2815;
 3. VUKADINOVIĆ, Slobodan (zajedno sa: JOVIČIĆ, Katarina). Pravila za regulisanje međunarodne poslovne operacije. Pravni život, (Udruženje pravnika Srbije) 2010, knj. 541, br. 11, str. 443-463. [COBISS.SR-ID 514411708] UDK 34 (497.11) (05); YU ISSN 0350-0500;
 4. VUKADINOVIĆ, Slobodan (zajedno sa: JOVIČIĆ, Katarina). Kriterijumi kvalifikacije ugovora o međunarodnoj prodaji robe i pitanje merodavnog prava. Strani pravni život, (Institut za uporedno pravo. ser. D), 2010, br. 2, str. 177-208. [COBISS.SR-ID 513995708] UDK 341.241.8:341.244; ISSN 0039-

2138;

 1. VUKADINOVIĆ, Slobodan (zajedno sa: JOVIČIĆ, Katarina). Opšti uslovi poslovanja u međunarodnoj i unutrašnjoj trgovini. Pravni život, (Udruženje pravnika Srbije) 2009, knj. 532, br. 12, str. 725-750. [COBISS.SR-ID 513879228] UDK 34 (497.11) (05); YU ISSN 0350-0500;

1.02 Pregledni naučni članak

 1. VUKADINOVIĆ, Slobodan (zajedno sa: JOVIČIĆ, Katarina). Ugovorna odgovornost – pravni režim u uporednom pravu. Teme , ISSN 0353-7919, 2018, god. 42, br. 2, str. 647-
 2. http://teme2.junis.ni.ac.rs/index.php/TEME/article/view/653/302, doi: 10.22190/TEME1802647J.

[COBISS.SR-ID 517797308]

 1. VUKADINOVIĆ, Slobodan (zajedno sa: KNEŽEVIĆ-BOJOVIĆ, Ana). Analiza rezultata javnoprivatnog dijaloga na primeru Ekonomskog kokusa Narodne skupštine Republike Srbije. Srpska politička misao, ISSN 1452-3108., 2016, god. 23, br. 3, str. 285-300. https://www.ips.ac.rs/publications/analiza-rezultata-javno-privatnog-dijaloga-na-primeru-ekonomskog-kokusa-narodne-skupstine-republike-srbije/ [COBISS.SR-ID 517225916] UDK 342.536(497.11)
 2. VUKADINOVIĆ, Slobodan. Sistematika građanskog prava profesora Vodinelića. Pravni zapisi, 2012, god.3, br. 1, str. 108-125. [COBISS.SR-ID 515521724] ;

1.03 Kratki naučni članak

 1. VUKADINOVIĆ, Slobodan (zajedno sa: TAŠIĆ, Jelena). Polne razlike u procenama pojmova na skalama konotativnog diferencijala. Petničke sveske, (Istraživačka stanica Petnica) 1999, br. 49, str. 493498. [COBISS.SR-ID 514143420] ISBN 86-7861-024-7;

1.07 Objavljeno stručno izlaganje na konferenciji (pozvano predavanje)

 1. VUKADINOVIĆ, Slobodan. Faktičko stanje zakonodavnog postupka u Srbiji i preporuke za njegovo unapređivanje. У: ĐORĐEVIĆ, Ljubica (ur.), POPOVIĆ, Aleksandra (ur.). Unapređivanje kvaliteta zakonodavnog postupka u Narodnoj skupštini : zbornik referata sa stručnog skupa. Beograd:

Fondacija Konrad Adenauer, 2011, str. 46-63. [COBISS.SR-ID 514549948];

1.08  Objavljeno naučno izlaganje na konferenciji

 1. VUKADINOVIĆ, Slobodan (zajedno sa: KNEŽEVIĆ-BOJOVIĆ, Ana, ĆORIĆ, Vesna). The Role of Competitiveness Partnerships in Creating a More Business Enabling Environment in Serbia. У:

LUTOVAC, Mitar (ur.). International Conference „Composite Materials, Ecology, Information Technology, Economics and Law“ : ELaSA-2017 : proceedings : Tivat, Montenegro, 1-3 July 2017. Ivanovo: Институт химии растворов им. Г. А. Крестова Российской академиии наук: = G. A. Krestov Institute of Solution Chemistry of Russian Academy of Sciences. 2017, str. 367-376. [COBISS.SR-ID 518085308]

 1. VUKADINOVIĆ, Slobodan (zajedno sa: ĆORIĆ, Vesna, KNEŽEVIĆ-BOJOVIĆ, Ana). Odštetni zahtevi pred evropskim nadnacionalnim sudovima. U: PETROVIĆ, Zdravko (ur.), MRVIĆ PETROVIĆ, Nataša (ur.). Naknada štete i osiguranje : savremeni izazovi : tematski zbornik radova međunarodnog značaja = Damage Compensation and Insurance : contemporary challenges : thematic conference proceedings of international significance. Beograd: Intermex: Institut za uporedno pravo, 2016, str. 167182. [COBISS.SR-ID 517222332]

1.12Objavljeni sažetak naučnog izlaganja na konferenciji

 1. 17. VUKADINOVIĆ, Slobodan (zajedno sa: KNEŽEVIĆ-BOJOVIĆ, Ana, ĆORIĆ, Vesna). The Role of Competitiveness Partnerships in Creating a More Business Enabling Environment in Serbia. U:

POČIVALOV, Konstantin (ur.), LUTOVAC, Mitar (ur.). Festival nauke : 04-10 July 2016, Tivat,

Montenegro : abstracts. Ivanovo: Ivanovo State University of Chemistry and Chemistry and Technology;

Moscow: Russian Academy of Sciences, 2016, str. 80. [COBISS.SR-ID 517240252]

1.16 Samostalni naučni sastavni deo ili poglavlje u monografskoj publikaciji

 1. VUKADINOVIĆ, Slobodan. Građansko pravo : uvod u građansko pravo i opšti deo građanskog prava. U: ŽIVKOVIĆ, Miloš (ur.). Liber amicorum : Vladimir Vodinelić. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta: Pravni fakultet Univerziteta Union. 2019, str. 489-503. [COBISS.SR-ID 18071561]

 

 1. VUKADINOVIĆ, Slobodan. Odnos građana i narodnih poslanika nakon izbora. U: NIKOLIĆ,

Oliver  (ur.), ĐURIĆ, Vladimir (ur.). Izbori u domaćem i stranom pravu. Beograd: Institut za uporedno pravo, 2012, str. 240-272. [COBISS.SR-ID 189726476] ISBN 978-86-80059-78-5;

1.17 Samostalni stručni sastavni deo ili poglavlje u monografskoj publikaciji

 1. VUKADINOVIĆ, Slobodan. Одбор за представке и предлоге Народне скупштине Републике Србије. У: ДРАГОВИЋ, Вељко (ур.), МЕДЕНИЦА, Бојана (ур.), НЕНАДИЋ, Немања (ур.). Грађани пред корупцијом : ко може да помогне и како. Београд: Транспарентност – Србија, 2007, стр. 49-52. [COBISS.SR-ID 512511676] ISBN 978-86-84711-17-7;

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

 1. VUKADINOVIĆ, Slobodan. Građansko pravo u sistemu prava : Miloš Živković (ur.), Liber amicorum Vladimir Vodinelić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, Beograd 2019, 534 str.Pravni zapisi : časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, ISSN 2217-2815. [Štampano izd.], 2020, god. 11, br. 1, str. 292-307. http://www.pravnizapisi.rs/wp-content/uploads/issues/1-2020/Pravni_zapisi_2020-01-11_Vukadinovic.pdf. [COBISS.SR-ID 19652617]
 2. VUKADINOVIĆ, Slobodan. Nova pravna revija jubilarno izdanje časopisa koji spaja. Pravni zapisi, ISSN 2217-2815, 2016, god. 7, br. 1, str. 161-167. [COBISS.SR-ID 517196220] Prevod na nemački jezik, pod nazivom Neue juristische Umschau Jubiläumsausgabe einer Zeitschrift, die verbindet, objavljen je na sajtu Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit (IRZ), dostupno na: http://www.irz.de/images/downloads/medienberichte/20161nprpdf;
 3. VUKADINOVIĆ, Slobodan. Parlament i demokratija u XXI veku. Hereticus, 2009, vol. 7, no. 4, str. 309-319. [COBISS.SR-ID 514024380] ISSN 1451-5822;

1.20 Predgovor, propratina reč

 1. VUKADINOVIĆ, Slobodan (zajedno sa: KITIĆ, Dušan). Deset godina izlaženja [časopisa Pravni zapisi]. Pravni zapisi : časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, ISSN 2217-2815. [Štampano izd.], 2019, god. 10, br. 1, str. 5-6. [COBISS.SR-ID 518033340]

1.24 Bibliografija, indeks i sl.

 1. VUKADINOVIĆ, Slobodan. dr Katarina Damnjanović: biografija i bibliografija. Pravni zapisi, ISSN 2217-2815, 2018, god. 9, br. 1, str. 175-183, slika K. Damnjanović. [COBISS.SR-ID 50328335]

1.25 Drugi sastavni delovi

 1. VUKADINOVIĆ, Slobodan. Profesor dr Dušan Kitić : [in memoriam]. Pravni zapisi : časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, ISSN 2217-2815. [Štampano izd.], 2019, god. 10, br. 2, str. 559561. http://pravnizapisi.rs/wpcontent/uploads/issues/22019/Pravni_zapisi_201902_17_Vukadinovic.pdf. [COBISS.SR-ID 518128572]

 

 

MONOGRAFIJE I DRUGI ZAKLJUČENI RADOVI

2.05 Ostala nastavna građa

 1. ВУКАДИНОВИЋ, Слободан. Основи грађанског и привредног права : практикум за вежбе. Београд: Правни факултет Универзитета Унион, 2019. [разл. паг.], илустр., обрасци. [COBISS.SR-ID 518077884]
 2. VUKADINOVIĆ, Slobodan. Međunarodno privredno pravo : praktikum za vežbe. [1. izd.]. Beograd, 2010. 160 str. [COBISS.SR-ID 513802428]

2.06 Rečnik, enciklopedija, leksikon, priručnik, atlas, geografska karta

 1. VUKADINOVIĆ, Slobodan, VUKADINOVIĆ, Slobodan (urednik). Приручник за народне посланике. 1. изд. Београд: Народна скупштина Републике Србије, 2004. 173 стр., илустр. ISBN 86905413-0-6. [COBISS.SR-ID 114389772]

2.08 Doktorska disertacija

 1. VUKADINOVIĆ, Slobodan. Opšti uslovi poslovanja u obligacionom i međunarodnom trgovinskom pravu : pojam, zaključenje, tipične klauzule i kontrola : doktorska disertacija. Beograd: [S. Vukadinović], 2019. 401 list. [COBISS.SR-ID 518054844]

2.12 Završni izveštaj o rezultatima istraživanja

 1. VUKADINOVIĆ, Slobodan (zajedno sa: DOHERTY, Alistair), MANIĆ PETRONIKOLOS, Jelena (уредник), LEDENIČAN, Biljana (уредник). Report and analysis with recommendations from public hearing workshops: final report. Belgrade: United Nations Development Programme (UNDP) Serbia, 2015. 34 str., ilustr. [COBISS.SR-ID 518078140]
 2. VUKADINOVIĆ, Slobodan. Final Evaluation of the UNDP Project: Youth Sleuth Engaging

Serbia’s Youth to Fight Corruption Through Investigative Journalism and Social Media : Final Evaluation Report. Beograd: UNDP, 2014. 33 str., tabele. [COBISS.SR-ID 517205692] ;

 1. VUKADINOVIĆ, Slobodan. Final Evaluation of the UNDP Project: Strenghtening the

Accountability of the National Assembly of the Republic of Serbia : Final Report on the Evaluation. Beograd: UNDP, 2012. 83 lista, tabele. [COBISS.SR-ID 515538364] ;

 

SEKUNDARNO AUTORSTVO Urednik

 1. Pravni zapisi. Vukadinović, Slobodan (urednik 2018-). Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union, 2010-. ISSN 2217-2815. http://www.pravnizapisi.rs. [COBISS.SR-ID 176292108]
 2. BEETHEM, David (autor, urednik), VUKADINOVIĆ, Slobodan (urednik, autor dodatnog teksta, redaktor prevoda). Parlament i demokratija u XXI veku : vodič ka dobroj praksi. Beograd: Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Srbija, 2013. XVIII, 215 str., ilustr. ISBN 978-86-7728-203-5. ISBN 978-92-9142571-6. [COBISS.SR-ID 202450700]
 3. DANILOVIĆ, Marko (urednik), ŠUPUT, Miodrag (urednik), VUKADINOVIĆ, Slobodan (urednik). Збирка прописа о избору председника Републике, (Збирке закона и прописа). Београд: Службени гласник, 2007. 175 стр., обрасци. ISBN 978-86-7549-763-9. [COBISS.SR-ID 145587724]
 4. BEETHAM, David (autor, urednik), VUKADINOVIĆ, Slobodan (urednik, redaktor prevoda).

Parlament i demokratija u dvadeset prvom veku : vodič za dobru praksu. Beograd: Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Srbija, 2008. XIV, 215 str., ilustr. ISBN 978-86-7728-098-7. [COBISS.SR-ID 151931148]

Autor dodatnog teksta

 1. BEETHAM, David (autor, urednik), VUKADINOVIĆ, Slobodan (urednik, autor dodatnog teksta, redaktor prevoda). Parlament i demokratija u XXI veku : vodič ka dobroj praksi. Beograd: Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Srbija, 2013. XVIII, 215 str., ilustr. ISBN 978-86-7728-203-5. ISBN 978-92-9142571-6. [COBISS.SR-ID 202450700]

Redaktor prevoda

 1. BEETHEM, David (autor, urednik), VUKADINOVIĆ, Slobodan (urednik, autor dodatnog teksta, redaktor prevoda). Parlament i demokratija u XXI veku : vodič ka dobroj praksi. Beograd: Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Srbija, 2013. XVIII, 215 str., ilustr. ISBN 978-86-7728-203-5. ISBN 978-92-9142-571-6. [COBISS.SR-ID 202450700]

 

 1. BEETHAM, David (autor, urednik), VUKADINOVIĆ, Slobodan (urednik, redaktor prevoda).

Parlament i demokratija u dvadeset prvom veku : vodič za dobru praksu. Beograd: Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Srbija, 2008. XIV, 215 str., ilustr. ISBN 978-86-7728-098-7.

[COBISS.SR-ID 151931148]

Pored navedenog, autor je više analiza, izveštaja i drugih publikacija.